Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Battery service Slovakia, s.r.o., IČO: 36551708, so sídlom: Čermany 87, zapísaná: OR vedený pri Okresnom súde Nitra, č. vložky: 13742/N, oddiel: Sro, /ďalej len prevádzkovateľ/, spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.